ИСТОРИЯ

БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЛАКАНИАНСКА ПСИХОАНАЛИЗА

Психоанализата в България има сравнително нова история. През 30-те години на миналия век е създадена група за обсъждане на психоанализата но това развитие е прекъснато първо от прохитлеристкия режим, а след това от тоталитарната комунистическа власт. Новото развитие на психоанализата в България започва с интереса на български психотерапевти, тръгнали от различни психотерапевтични школи, които се свързват с различни направления на психоанализата през втората половина на 90-те години, в търсене на по-задълбочен теоретичен и практически подход към човешкото страдание. Съществува група към Международната Психоаналитична Асоциация (IPA), друга група е свързана с „Еспас аналитик“. Групата на Българското общество за лаканианска психоанализа е с последователна лаканианска ориентация, която вече е съставна част на Новата Лаканианска Школа – НЛШ (NLS) и Световната Асоциация по Психоанализа (WAP).

Започвайки с една „контингентна“ среща с Жудит Милер и Фройдистко поле от една страна и необходимостта от реформирането на българските институции за изоставени деца от друга, се стигна до създаването на няколко последователни лаборатории на Интердисциплинарния център за детето (Франция) СИЕН и настоящата „Детето и неговите симптоми“, която е истински двигател на работата на нашата психоаналитична общност. Първоначално беше създадена Група на Фройдистко поле в България, която прерастна в БОЛП, който понастоящем е редовен групов член (афилие) на НЛШ, четирима негови членове са индивидуални членове на НЛШ, а още един е член кореспондент. В БОЛП членуват 35 души и по-голяма част от тях са в процес на лична анализа и супервизия и активно участват в семинарите на НЛШ и в лабораторията „Детето и неговите симптоми”. Членовете на БОЛП са пряко ангажирани с работата с деца в различни институции, социални услуги, или като работят там или като извършват обучения и супервизии на екипите им. Авторитетът на нашата общност в областта на работата с деца е безспорен, а част наши членове имат богата частна психоаналитична практика с деца и възрастни.

Българско общество за лаканианска психоанализа (БОЛП) е регистрирано по българското законодателство като организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Нейни членове са различни специалисти, които работят с деца и семейства в широк спектър от институции, центрове и неправителствени организации, предоставящи различни дейности по закона за закрила на детето и за социалните услуги за деца и семейства. То е правоприемник на „Група Фройдистко поле в България”, регистрирана през 2006 и необходимостта за трансформирането на сдружението през 2012 година в структура на New Lacanian School/Нова Лаканианска Школа – НЛШ (Школа на Световната Асоциация по Психоанализа) доведе до промяна на името на организацията на БОЛП (www.sbpl.bg).

Управителният съвет на организацията се състои от професионалисти, които са редовни членове на Новата лаканианска школа и на Световната асоциация по психоанализа, споделят етичните принципи и клиничната ориентация, основана на учението на френския психоаналитик Жак Лакан.

Председателят на организацията г-жа Весела Банова е клиничен психолог, доктор по социология, психоаналитик, който през 1999 година започва осъществяването на френско-българския обучителен проект ”Да растеж без родители” с подкрепата на „Лекари на света”, Бордо – Франция, „Фондация „Развитие на детето и семейството”, България, професионалната организация Интердисциплинарен център за детето, Бордо и с подкрепата на Френския Институт в София. Реализирането на този широко мащабен обучителен проект се осъществява във връзка със започналата през 1997 г. структурна реформа на Министерство на здравеопазването с цел преобразуване на бившите домове “Майка и дете” и промяна на изцяло медицинския модел на полагане на грижи за децата, настанени в институции. Проектът “Да растеш без родители” е осъществен в течение на 6 учебни години /октомври 1998 г. – юни 2004 г./ като обхваща мултидисциплинарни екипи от всички 32 дома за медико-социални грижи в страната и социални работници от 15 отдела за закрила на детето. Като естествено продължение и с цел подкрепа на различните специалисти, които работят в институции и центрове за работа с деца в рискови групи и с увреждания, вече повече от 10 години БОЛП в сътрудничество със Сдружение „Дете и пространство”, Интердисциплинарния център на детето – Франция, Новата лаканианска школа, развива Лабораторията „Детето и неговите симптоми”, която осъществява клинична обучителна програма за различни професионалисти – психолози, педагози, социални работници, логопеди, рехабилитатори и други, които пряко са заети с предоставянето на специализирани дейности и услуги за деца, настанени в кризисни центрове, приемни семейства и центрове за настаняване от семеен тип, предоставящи и консултации и психотерапия в Центрове за обществена подкрепа, Центрове за рехабилитация и интеграция, ресурсни центрове към училища за деца със специални обучителни потребности.

Членовете на БОЛП са пряко ангажирани както с работата с деца в различни институции и социални услуги или като работещи там или като извършващи обучения и супервизии на екипите им, така и с участие в разработката на стратегиите за предоставяне на качествени социални услуги за деца в България. Авторитетът на нашата общност в областта на работата с деца и особено за децата с психични страдания е безспорен и признат от Държавната агенция за закрила на детето по повод на подкрепата на ново възникналата социална услуга - Центровете от семеен тип, които са изключително затруднени в приема и грижата за деца с тежки психични страдания.

 

template-joomspirit